02:06 - 25 Jan, 2022
2016-07-28 11:54:27, 979 ნახვა

საზოგადოება
პროკურატურა: ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების შრომის ანაზღაურების გაზრდა არ მომხდარა

საქართველოს მთავარი პროკურატურა ა.ა.ი.პ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის“ (IDFI) მიერ  გავრცელებული ანგარიშს ეხმაურება, რომელიც პროკურატურის ხელმძღვანელი პირების შრომის ანაზღაურებას ეხებოდა.

როგორც უწყების განცხადებაშია აღნიშნული, 2008 წლიდან დღემდე პერიოდში პროკურატურის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირების (მთავარი პროკურორი, პირველი მოადგილე და მოადგილეები) შრომის ანაზღაურების გაზრდა არ მომხდარა.

„გამოქვეყნებული ანგარიშის „შრომის ანაზღაურების“ თავში მოცემულ ინფორმაციასთან დაკავშირებით განვმარტავთ, რომ შრომის ანაზღაურების სახელფასო ფონდი არ არის გაზრდილი თანამდებობის პირთა (მთავარი პროკურორი, პირველი მოადგილე და მოადგილეები, მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტებისა და სამსახურების ხელმძღვანელები და მათთან გათანაბრებული პირები, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების, ქ.თბილისის, საოლქო და რაიონული პროკურორები) შრომის ანაზღაურების გაზრდის ხარჯზე, არამედ ზრდა გამოწვეულია პროკურატურის თანამშრომელთა რაოდენობის 188 ერთეულით ზრდით, რაც არ არის ნაჩვენები შესაბამისი პროცენტული თანაფარდობით თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდის ტენდენციასთან მიმართებაში, რაც საზოგადოების მიერ ინფორმაციის არასწორად აღქმასა და შეცდომაში შეყვანას იწვევს, კერძოდ 2011 წელს პროკურატურის მუშაკთა საშუალო რაოდენობა იყო 626 თანამშრომელი, 2015 წლის მდგომარეობით კი შეადგენს 814 თანამშრომელს. თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდა განაპირობა პროკურორთა სამუშაო დატვირთვის მატებამ, რაც გამოიწვია მიმდინარე საქმეებთან ერთად, ათასობით მოქალაქეთა საჩივრებმა ყოფილი ხელისუფლების სხვადასხვა თანამდებობის პირის მიერ შესაძლო დანაშაულების ჩადენის ფაქტებთან დაკავშირებით და აღნიშნულ ფაქტებზე წარმოებულმა არაერთმა რეზონანსულმა გამოძიებამ, ასევე პროკურატურაში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებებით გამოწვეულმა საჭიროებებმა, კერძოდ პროკურატურის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულების მიზნით 2015 წელს შეიქმნა სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტი, ასევე ევროკავშირის რეკომენდაციის საფუძველზე შეიქმნა კორუფციულ დანაშაულზე სისხლის სამართლებრივი დევნის განხორციელების სამმართველო, ასევე ჩამოყალიბდა პროგრამული უზრუნველყოფის, უსაფრთხოებისა და პროგრამული მხარდაჭერის ცენტრი.

აქვე გვინდა განვმარტოთ, რომ 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოს პროკურატურაში დასაქმებული იყო სულ 814 მუშაკი, მათ შორის - 53 თანამდებობის პირი, 761 სხვა თანამშრომელი (პროკურორი, გამომძიებელი, სტაჟიორი, სპეციალისტი, მრჩეველი და დამხმარე მოსამსახურე)

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, ტერმინში „თანამდებობის პირი“ იგულისხმება შემდეგი პირები: საქართველოს მთავარი პროკურორი, მისი პირველი მოადგილე და მოადგილეები, მთავარი პროკურატურის დეპარტამენტებისა და სამსახურების ხელმძღვანელები და მათთან გათანაბრებული პირები, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების, ქ.თბილისის, საოლქო და რაიონული პროკურორები.

უფრო მეტი თვალსაჩინოებისათვის წარმოგიდგენთ საქართველოს პროკურატურის თანამშრომელთა, მათ შორის თანამდებობის პირთა  შრომის ანაზღაურების თანაფარდობას 2011 და 2015 წლების ჭრილში.

შენიშვნა: ცხრილში მითითებულია შრომის ანაზღაურების დარიცხული ოდენობა, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით. 

IDFI-ს ანგარიშის „შრომის ანაზღაურების“ თავში განმარტებულია, რომ „2011 წლის 31 დეკემბრიდან 2015 წლის 31 დეკემბრამდე საშტატო თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდამ შეადგინა 27,8%, ხოლო 2015 წელს 2012 წელთან შედარებით შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები გაზრდილია 69,1%-ით“

ხსენებულთან დაკავშირებით ხაზი გვინდა გავუსვათ, რომ 2008 წლიდან მოყოლებული საქართველოს პროკურატურის თანამდებობის პირებს შრომის ანაზღაურება (სარგო/პრემია/დანამატი) არ გაზრდიათ. შრომის ანაზღაურების ფონდის ზრდა პროკურატურის თანამშრომელთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად  გამოწვეულია რიგითი თანამშრომლების და არა თანამდებობის პირების შრომის ანაზღაურების ფონდის ზრდითაც, რომელიც 2015 წლის მდგომარეობით შეადგენს საშუალოდ დარიცხულ  2469 ლარს და 2011 წლის შესაბამის შრომის ანაზღაურებასთან (1721 ლარი) შედარებით გაზრდილია 43%-ით ანუ 748 ლარით. აქვე გვინდა განვმარტოთ, რომ საქართველოს პროკურატურის თითოეული მუშაკს სამუშაოს დიდი მოცულობის გამო ყოველდღიურად არასამუშაო დროსაც სისტემატურად უწევთ მუშაობა, წარმოებაში აქვთ ათეულობით სისხლის სამართლის საქმე და რა თქმა უნდა, მათი შრომის ანაზღაურების ზრდა კავშირშია მათ მიერ გაწეულ საქმიანობასთან. ამავდროულად, თითოეული პროკურორის საქმიანობა დაკავშირებულია სიცოცხლისთვის მომეტებულ საფრთხესთან, ვინაიდან პროკურატურის ძირითად დანიშნულებას წარმოადგენს დანაშაულებრივ სამყაროსთან და დანაშაულთან ბრძოლა. ამავდროულად გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ პროკურატურის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე არსებობს კორუფციის გავრცელების მაღალი რისკი, რისი მწარე გამოცდილებაც ქვეყანას ჰქონდა წარსულში.

ასევე ანგარიშში მოცემულ შენიშვნებზე, რომელიც ეხება პროკურატურის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას განვმარტავთ, რომ პროკურატურა თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ასაჯაროებს ინფორმაციას პროკურატურის მიერ საზოგადოებისათვის მაღალი ინტერესის მქონე სხვადასხვა რეზონანსულ სისხლის სამართლის საქმეებზე გაწეული საქმიანობის შესახებ.  ამავდროულად, საქართველოს მთავარი პროკურორი გატარებული პროკურატურის რეფორმის შედეგად ვალდებულია საპროკურორო საბჭოს წინაშე წარსდგეს 6 თვეში ერთხელ პროკურატურის მიერ გაწეული საქმიანობის დეტალური ანგარიშით. არჩეული საპროკურორო საბჭოსათვის, მთავარი პროკურორის მიერ, კანონმდებლობის შესაბამისად წარდგენილი იქნა გაწეული საქმიანობის  ანგარიში, სადაც სრულად არის მოცემული პროკურატურის საქმიანობით დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის საინტერესო ინფორმაცია. ანგარიში გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე http://pog.gov.ge/geo/news?info_id=940 რომელიც მოიცავს 2015 წლის 27 ნოემბრიდან 2016 წლის 30 მაისამდე გაწეული საქმიანობის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას“, - ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.
ავტორი: ირაკლი მანაგაძე , ექსპრესნიუსის რეპორტიორი 2009 წლიდან


სოციალური ქსელები
კომენტარები

კორონავირუსი - ყველა სიახლე

ვიდეო/LIVE

საპროტესტო აქცია საქალაქო სასამართლოსთან
არქივი 2009 წლიდან

303,563
უნიკალური
ვიზიტორი დღეს 27,104
Powered By Google Analytics